Jaka jest gwarancja na mój produkt?

Okres gwarancji handlowej na produkty Qilive wynosi co najmniej 2 lata. Szczegó³owe warunki gwarancji obowi¹zuj¹ce w odniesieniu do zakupionego produktu s¹ okreœlone w dostarczanej w zestawie karcie gwarancyjnej.
Nale¿y odnieœæ uszkodzony produkt do dowolnego hipermarketu Auchan na terenie Francji wraz z wszystkimi sprzedanymi z nim akcesoriami oraz paragonem kasowym. Ca³kowity termin rozpatrzenia wniosku wynosi maksymalnie 30 dni.
Je¿eli zakup zosta³ dokonany w Internecie, nale¿y skontaktowaæ siê ze sklepem internetowym, w którym produkt zosta³ kupiony.

Jaka jest jakoœæ produktów?

Jakoœci nie mo¿na opisaæ, dlatego te¿ zachêcamy do bezpoœredniego sprawdzenia naszych urz¹dzeñ... Wszystkie nasze produkty zosta³y poddane testom przeprowadzanym przez niezale¿nie laboratoria, zapewniaj¹cym wysoki poziom jakoœci i niezawodnoœci.

Jakie akcesoria s¹ dostêpne?

Produkty Qilive mog¹ byæ wykorzystywane z akcesoriami marki Qilive i/lub marki Auchan (na przyk³ad wszystkie rysiki Auchan mog¹ byæ wykorzystywane z tabletami Qilive. Z kamer¹ sportow¹ Qilive mog¹ byæ u¿ywane ró¿ne elementy mocuj¹ce Qilive, umo¿liwiaj¹ce wykorzystywanie jej podczas uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu…).

Czy otrzymujê instrukcjê obs³ugi produktu?

Wszystkie instrukcje obs³ugi produktów Qilive s¹ dostêpne na witrynie internetowej Qilive.com - mo¿na pobraæ je bezpoœrednio ze strony dotycz¹cej danego produktu lub te¿ korzystaj¹c z wyszukiwarki.

Instrukcje obs³ugi s¹ dostêpne w dziewiêciu jêzykach: FR, ES, IT, PT, PL, HU, RO, RU, UA

Czym jest marka Qilive?

Qilive to marka stworzona dla jej u¿ytkowników - zawsze staramy siê opracowaæ najlepszy produkt, odpowiadaj¹cy ich potrzebom. 3 najwa¿niejsze s³owa, które definiuj¹ markê Qilive:

  • „Smart”, czyli inteligentne - produkty nowoczesne zarówno poprzez ich ergonomiczny design, jak i technologie ³atwe w u¿yciu.
  • „Quality”, czyli jakoœæ - nasze produkty charakteryzuje wysoka niezawodnoœæ. Jakoœci nie mo¿na opisaæ - zachêcamy do sprawdzenia jakoœci urz¹dzeñ Qilive.
  • „For You”, czyli dla Ciebie - marka Qilive zapewnia najnowsze technologie po najbardziej atrakcyjnych cenach.

Kto wspiera markê Qilive?

Qilive to marka „produktów technologicznych” grupy Auchan.

Gdzie mo¿na znaleŸæ produkty Qilive?

Produkty Qilive s¹ sprzedawane wy³¹cznie w sklepach nale¿¹cych do sieci Auchan oraz na witrynach internetowych grupy Auchan i jej firm partnerskich. Strona Gdzie znaleŸæ nasze produkty? umo¿liwia ³atwe znalezienie punktów sprzeda¿y produktów marki Qilive, sklepów i witryn internetowych.

Kto jest producentem urz¹dzeñ marki Qilive?

Produkty Qilive s¹ nowoczesne, niezawodne i dostêpne (zarówno pod wzglêdem cenowym, jak i technologicznym). Nasze partnerskie firmy przemys³owe podejmuj¹ te zobowi¹zania wspólnie z nami.
2 najwa¿niejsze warunki naszej wspó³pracy handlowej s¹ nastêpuj¹ce:

  • Doskona³e opanowanie technologii (poziom wydajnoœci, niezawodnoœci, ergonomii itd.) oraz zdolnoœæ ewoluowania/wprowadzania innowacji.
  • Warunki socjalne produkcji. Marka Qilive jest objêta wszystkimi zobowi¹zaniami podejmowanymi przez grupê Auchan w odniesieniu do zagadnieñ dotycz¹cych ochrony œrodowiska oraz warunków socjalnych.

Nawi¹zujemy wieloletnie relacje wspó³pracy, które naszym zdaniem stanowi¹ niezbêdny warunek zapewnienia wymaganej wydajnoœci.

Kto projektuje produkty Qilive?

Mamy du¿e szczêœcie, poniewa¿ codziennie rozmawiamy z naszymi klientami podczas dokonywania przez nich zakupów, zarówno w sklepach, jak i na witrynach internetowych - umo¿liwia to naszej firmie uzyskanie wiarygodnych informacji dotycz¹cych ich rzeczywistych potrzeb bez koniecznoœci wykorzystywania jakichkolwiek sztuczek marketingowych.
Na podstawie tych informacji, nasze zespo³y in¿ynierów i projektantów opracowuj¹ wspólnie z partnerskimi firmami przemys³owymi produkty odpowiadaj¹ce potrzebom naszych klientów.